Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016
Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 7.oktober forhandles om i disse dager. Forslag til skatt- og avgiftsopplegg vil trolig være et viktig tema i forhandlingene. Her er noen punkter fra forslaget som foreligger.

Redusert skatt på inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og
selskap fra dagens sats på 27 prosent til 25 prosent.

Regjeringen foreslår samtidig å øke grunnrentesatsene for vannkraftverk og
særskatten for petroleum med to prosentenheter i 2016, til henholdsvis 33 prosent og
53 prosent. Samlet marginalskatt vil da være uendret for 2016.

Lavere skatt på alminnelig inntekt vil i utgangspunktet gjøre det mer lønnsomt for eiere
som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte.
Regjeringen foreslår derfor å øke skatten på utbytte mv. (utbytte som overstiger
skjerming), men mindre enn det Skatteutvalget foreslår. Regjeringen foreslår at den
samlede marginalskatten på utbytte (inklusive selskapsskatt) ikke økes og
opprettholdes om lag på 2015-nivå i 2016.

Regjeringen foreslår at dagens toppskatt erstattes av en ny utjevnende
skatt på personinntekt med fire trinn (trinnskatt). 

 

Fra 158.800 kroner må man betale 0,8 prosent ekstra

Fra 224.900 kroner må man betale 1,6 prosent mer

Fra 565.400 kroner må man betale 10,6 prosent mer (mot 9,0 i dag fra 550.550 kroner)

Fra 909.500 kroner må man betale 13,6 prosent mer (mot 12,0 prosent i dag fra 885.600 kroner)

 

Redusert skatt på formue

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,05 prosentenheter til 0,8
prosent, og bunnfradraget økes til 1,4 millioner kroner (2,8 millioner kroner for
ektepar).

Samtidig økes verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom fra 70 til 80
prosent av markedsverdien. Det vil vri investeringer fra fast eiendom til
næringsvirksomhet.

 

Landbruksbeskatning

Regjeringen foreslår at gevinst ved realisasjon av landbrukseiendom kun skal ilegges
skatt på alminnelig inntekt (25 prosent fra 2016). Samtidig foreslår Regjeringen at det
særskilte skattefritaket for gevinster ved salg av landbrukseiendommer internt i
familier avvikles.

 

Den lave satsen i merverdiavgiften økes

Flere tjenesteområder omfattes i dag av en lav merverdiavgiftssats på 8 prosent.
Regjeringen foreslår å øke satsen til 10 prosent.

 

Lån omgjort til utbytte

Lån til personlige aksjonærer etter f.o.m. 7.oktober skal skattemessig behandles som utbytte på aksjonærens hånd.